top of page

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

thông qua việc làm đại diện và quản lý về chiến lược thương hiệu, marketing cũng như các hoạt động giải trí, sản xuất nội dung, bán hàng và phân phối, cung cấp giấy phép và cùng tạo ra những sản phẩm trí tuệ liên quan để nội dung, truyền thông và sự kiện. 

thông qua việc làm đại diện và quản lý về chiến lược thương hiệu, marketing cũng như các hoạt động giải trí, sản xuất nội dung, bán hàng và phân phối, cung cấp giấy phép và cùng tạo ra những sản phẩm trí tuệ liên quan để nội dung, truyền thông và sự kiện. 

Whitepaper_01.png

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

Whitepaper influencers.png

With the COVID-19 pandemic that took over Southeast Asia early in 2020, the lifestyles and livelihood of both audiences and content creators have changed drastically. These changes sparked major pivots in consumer behaviour, both in media consumption and expenditure. For influencers and brands to adapt, they will need to embrace these changes and wholly adopt them within the content and marketing strategies.

nurul.png
Eunice3.png

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

chúng tôi là cầu nối giữa khán giả, thương hiệu với influencer và những người tạo ra nội dung…

thông qua việc làm đại diện và quản lý về chiến lược thương hiệu, marketing cũng như các hoạt động giải trí, sản xuất nội dung, bán hàng và phân phối, cung cấp giấy phép và cùng tạo ra những sản phẩm trí tuệ liên quan để nội dung, truyền thông và sự kiện. 

thông qua việc làm đại diện và quản lý về chiến lược thương hiệu, marketing cũng như các hoạt động giải trí, sản xuất nội dung, bán hàng và phân phối, cung cấp giấy phép và cùng tạo ra những sản phẩm trí tuệ liên quan để nội dung, truyền thông và sự kiện. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • Email
bottom of page